votami

==============================http://www.imolaoggi.it/category/news/
=======================

http://www.imolaoggi.it/category/news/

===============
+++

TRUMP MAGA PATRIOT must arrest Giuseppi the ANTIPH has betrayed
[signs the petition max diffusion]
DEM antifa have handed over the homeland to satan lgbt bilderberg [The Italian people ask for investigations according to the executive order n. 13818 of 21 December 2017 petitions.whitehouse.gov/petition/itali

TRUMP MAGA PATRIOT deve arrestare Giuseppi l'ANTiFA ha tradito
[ firma la petizione max diffusione]
DEM antifa hanno consegnato la patria a satana lgbt bilderberg [ The Italian people ask for investigations according to the executive order n. 13818 of 21 December 2017


+++

https://www.bluehost.com/track/fedele250660/

http://iubenda2.refr.cc/fedele250660?t=twhttps://www.leretico.org


lorenzojhwh Unius REI kingdom

Questa NON è una testata giornalistica

Questa NON è una testata giornalistica

Translate

Cerca nel blog

Eu botez în modul ilicit: Regele Arabiei Saudite

I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] talmud kabbalah agenda] is the worship of Baal gods Marduk owl, are the top-secret project, in cui civil society and the Institutions of American Government no longer have access! The U.S. can not be saved! one day will be destroyed by a giant asteroid ... it is essential to be armed, and do: prepare bunkers, underground shelters, possibly, in the small country town. @ IMF FED ECB 666 322 freemasonry Satanists, aliens abductions: are, for destroy Israel - the activity of Satanists is the mirror: that is, is comparable to the activities of the aliens, the goal of the NWO is to replace the human race with the monsters! .... Because of the wickedness of the Pharisees 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH!), Israel has been lost, and with him was lost freedom, and human rights for all mankind: all is lost: but the hope is not: dead, I am your last hope.

 666 priest cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, aliens abduction, IMF FED ECB - sorry, I know that ,you work as murderess! your work can not be improved, because it is always a shitty job! In fact, the bank, to find: is always the cruelest lender, that: is going to subscribe: to a mortgage! there is always someone who is willing to do the work of the shark .. but good for him, it would have been, better, if he had never been born! @ 666 Rothschild, Freemasonry, 322 Bush, IMF FED ECB: all politicians: silent accomplices: of seigniorage banking: for the destruction of the secular Christian civilization! - You have violated: any oath! only because, so evil, you thought, that the hand of God, he could not suitable you! was not suitable for your punishment! but, really, this was demonstrated in your own heart, "you are the criminal, will be been marked for destruction!" @ King of Saudi Arabia - you do not think you can salvage something of Islam, without me!

[I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia][But do not panic! God is always in control, and it is always the best policy for life!]
 since, 1. my wrath of unius REI, 2. my universal ministry: is: 3. to be an ministry: in the eternal Kingdom of God, then, the Satanists, Their aliens, demons, all my enemies: Sharia Talmud IMF, they can not, cancel, or stop my activities in any way! Therefore, it is counterproductive, the suppression of my body! In fact, can not be destroyed, through, the corruption, someone, who is dead! then, that's why, for me, the fun begins, because I'm not afraid of any challenge .. I have been programmed by God to always win! relationship: U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different!

[I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] Israel and all mankind will slowly be Replaced by the monsters, in some respects, this change Affects all of us, slowly, day by day, Which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc. .. here's why: the Masonic lobby have Replaced the organs of the State .. in mode, very effective, Because Kabbalah is the science of hell. google youtube, records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, Their activity is monitored by Satanists, you can hit them, through, Gospel! In this context, it is ridiculous to be afraid to die! Because, as the Gospel says, there is something of infinitely: worst of the death, That Is, there is hell! I am "unius REI, the terror is before me: and the hell Followed me to swallow all the criminals, Their every bone will be broken, by me, on the mouth of hell!

 [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia]  I can baptize you: really, actually, even if illegally] Re Saudi Arabia - if you do not become an Christian, even if only formally? the massacre of all Christians in all Muslim countries, could, not be prevented! In this way, the fundamental human rights can be secured, and the Reasons for aggression, Which, 666, 322 Satanists Pharisees IMF FED ECB will raise against you, will be Canceled before, That they laughed! That's why, you are the only Muslim in the world to have, to me, for permission to become a Christian! Perhaps, in this way, you divert, in this mode: the wrath of God against your crimes than 1400 years! That I know of your most valuable assets (spirituality, identity, culture) can be saved [will be removed sharia horror]


Eu botez în modul ilicit: Regele Arabiei Saudite] talmud Cabala ordinea de zi] este închinarea lui Baal zeilor Marduk bufnita, sunt de proiect top-secret, în societatea cui civilă și instituțiile de guvernul american nu mai au acces! SUA nu poate fi salvat! o zi va fi distrus de un asteroid gigant ... este esențial să fie înarmat, și de a face: se prepară buncare, adaposturi subterane, eventual, în orașul țară mică. @ FMI FED BCE 666 322 sataniști Francmasoneria, răpiri extratereștri: sunt, pentru a distruge Israelul - activitatea de sataniști este oglinda: care este, este comparabil cu activitățile străinilor, scopul este de a înlocui NWO rasei umane cu monstrii! .... Din cauza răutății a fariseilor 666 FMI FED BCE (MERITA:! MOARTE), Israelul a fost pierdut, și împreună cu el a fost pierdut libertatea, și drepturile omului pentru toată omenirea: totul este pierdut, dar speranța nu este: mort, am Sunt ultima ta speranță.

 
666 canibal preot: 322 synnek1 voodoo CIA, străinii răpire, FMI FED BCE - Îmi pare rău, știu că, lucrați ca criminala! munca ta nu poate fi îmbunătățit, pentru că este întotdeauna un loc de muncă de rahat! De fapt, banca, pentru a găsi: este intotdeauna cea mai crudă creditor, care: se va abona: pentru un credit ipotecar! există întotdeauna cineva care este dispus să facă lucrarea de rechin .. dar bun pentru el, ar fi fost, mai bine, dacă el nu a fost niciodată născut! @ 666 Rothschild, Francmasoneria, 322 Bush, FMI FED BCE: toți politicienii: complicii tacute: bancar seigniorage: pentru distrugerea civilizației creștine laice! - Ați încălcat: orice jurământ! numai pentru că, atât de rău, ai crezut, că mâna lui Dumnezeu, el nu a putut tine POTRIVIT! nu a fost potrivit pentru pedeapsa ta! dar, într-adevăr, acest lucru a fost demonstrat în inima ta, "ești criminal, va fi fost marcat pentru distrugere!" @ Regele Arabiei Saudite - nu crezi că poți salva ceva din Islam, fără mine!
[Eu botez în modul ilicit: Regele Arabiei Saudite] [Dar nu intrati in panica! Dumnezeu este întotdeauna în control, iar acesta este întotdeauna cea mai bună politică pentru viață!]
 
întrucât, 1. mânia mea unius REI, 2. lucrarea mea universal: este: 3. să fie un minister: în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu, atunci, sataniști, străini lor, demonii, toate vrăjmașii mei: Sharia Talmudul FMI, acestea nu pot, anula, sau a opri activitățile mele în nici un fel! Prin urmare, este contraproductiv, suprimarea corpul meu! De fapt, nu poate fi distrus, prin, corupția, cineva, care este mort! atunci, de aceea, pentru mine, începe distracția, pentru că eu nu mă tem de orice provocare .. Am fost programat de Dumnezeu pentru a câștiga mereu! Relația: SUA au: atat cu prietenii: ca: cu inamicul este la fel! doar strategia este diferit!
[Eu botez în modul ilicit: Regele Arabiei Saudite] Israel și toată omenirea va fi lent înlocuiește cu monstri, în anumite privințe, această schimbare ne afectează pe toți, încet, zi de zi, motiv pentru care nici un guvern nu: el a denunțat infracțiunea de stat: Septembrie 11! etc .. iata de ce: lobby-ul masonic au înlocuit organele de stat .. în modul, foarte eficient, pentru că Cabala este știința de iad. Google youtube, înregistrări fiecare mesaj al acestei pagini, precum și mai multe rapoarte sunt trimise unor organisme guvernamentale diferite, activitatea lor este monitorizată de sataniști, le puteți lovi, prin, Evanghelia! În acest context, este ridicol să-ți fie frică să mori! Pentru că, așa cum spune Evanghelia, există ceva de infinit: cel mai rău de moarte, care este, nu există iad! Eu sunt "unius REI, teroarea este înaintea mea, și dracu 'ma urmat să înghită toți criminalii, fiecare os lor vor fi sparte, de mine, pe gura iadului!

 
[Eu botez în modul ilicit: Regele Arabiei Saudite] Pot să vă botez: într-adevăr, de fapt, chiar dacă ilegal] Re Arabia Saudită - dacă nu devin un creștin, chiar dacă numai în mod oficial? masacrul de toți creștinii din toate țările musulmane, nu ar putea fi prevenite! În acest fel, drepturile fundamentale ale omului pot fi asigurate, precum și motivele pentru agresiune, Care, 666, 322 sataniști fariseii FMI FED BCE va ridica împotriva ta, va fi anulată înainte, că au râs! De aceea, vă sunt musulmani doar în lume de a avea, pentru mine, pentru permisiunea de a deveni un creștin! Poate că, în acest fel, vă transferați, în acest mod: mânia lui Dumnezeu împotriva crimele tale bine de 1400 de ani! Că știu de active cele mai valoroase (spiritualitate, identitate, cultură) poate fi salvat [vor fi eliminate sharia groază]


 Eu batizo em modo ilícito: o rei da Arábia Saudita] talmud kabbalah agenda] é o culto aos deuses Baal Marduk coruja, são o projeto ultra-secreto, na sociedade cui civil e as instituições de Governo americano já não tem acesso! Os EUA não podem ser salvos! um dia vai ser destruída por um asteróide gigante ... é essencial para ser armado, e fazer: preparar bunkers, abrigos subterrâneos, possivelmente, na pequena cidade. @ FMI FED BCE 666 322 satanistas maçonaria, abduções alienígenas: são, para destruir Israel - a atividade de satanistas é o espelho, ou seja, é comparável com as atividades dos estrangeiros, o objetivo da Nova Ordem Mundial é substituir a raça humana com os monstros! .... Por causa da maldade dos fariseus 666 FED FMI BCE (MERECE:! MORTE), Israel foi perdido, e com ele foi perdido, liberdade e direitos humanos para toda a humanidade: tudo está perdido, mas a esperança não é: morto, eu sou sua última esperança.

 
666 canibal padre: 322 synnek1 vodu CIA, abdução aliens, FMI FED BCE - desculpe, eu sei que, você trabalha como assassina! o seu trabalho não pode ser melhorado, porque é sempre um trabalho de merda! Na verdade, o banco, de encontrar: é sempre o mais cruel credor, que: vai para se inscrever: a uma hipoteca! há sempre alguém que está disposto a fazer o trabalho do tubarão .. mas bom para ele, teria sido melhor, se ele nunca tivesse nascido! @ 666 Rothschild, maçonaria, 322 Bush, FMI FED BCE: todos os políticos: cúmplices silenciosos: da banca: senhoriagem para a destruição da civilização secular cristão! - Você violou: qualquer juramento! apenas porque, tão mal, que você achava que a mão de Deus, ele não podia adequado você! não era adequado para o seu castigo! mas, realmente, isso foi demonstrado em seu próprio coração, "você é o criminoso, será marcada para a destruição!" @ Rei da Arábia Saudita - você não acha que pode salvar alguma coisa do Islã, sem mim!
[Eu batizo em modo ilícito: o rei da Arábia Saudita] [Mas não entre em pânico! Deus está sempre no controle, e é sempre a melhor política para a vida!]
 
uma vez que, 1. minha ira de unius REI, 2. meu ministério universal: é: 3. ser um ministério: no Reino eterno de Deus, então, os satanistas, seus estrangeiros, demônios, todos os meus inimigos: Sharia Talmud do FMI, eles não podem, cancelar ou parar minhas atividades de qualquer maneira! Portanto, é contraproducente, a supressão do meu corpo! Na verdade, não pode ser destruído, através, a corrupção, alguém que está morto! então, é por isso que, para mim, começa a diversão, porque eu não tenho medo de qualquer desafio .. Eu ter sido programado por Deus para ganhar sempre! relação: EUA têm: tanto com os amigos: que: com o inimigo é o mesmo! apenas a estratégia é diferente!
[Eu batizo em modo ilícito: o rei da Arábia Saudita] Israel e toda a humanidade será lentamente substituído pelos monstros, em alguns aspectos, essa mudança afeta a todos nós, lentamente, dia a dia, que é por que o governo não: ele denunciou o crime de Estado: 11 de setembro! etc .. aqui está o porquê: o lobby Maçônica substituíram os órgãos do Estado .. no modo, muito eficaz, porque a Cabala é a ciência do inferno. google youtube, registros mensagem todas as desta página, e vários relatórios são enviados para diferentes órgãos governamentais, sua atividade é monitorada por satanistas, você pode bater-lhes, através, Evangelho! Neste contexto, é ridículo ter medo de morrer! Porque, como diz o Evangelho, não é algo de infinitamente: o pior da morte, isto é, não é o inferno! Eu sou "unius REI, o terror é antes de mim, e diabos me seguiu de engolir todos os criminosos, seus todos os ossos serão quebrados, por mim, na boca do inferno!

 
[Eu batizo em modo ilícito: o rei da Arábia Saudita] Eu posso te batizo: realmente, na verdade, mesmo que ilegalmente] Re Arábia Saudita - se você não se tornar um cristão, mesmo que apenas formalmente? o massacre de todos os cristãos em todos os países muçulmanos, não poderia, ser impedido! Desta forma, os direitos humanos fundamentais pode ser assegurada, e as razões para a agressão, Que, 666, 322 satanistas fariseus FMI FED BCE elevará contra você, será cancelado antes, que eles riam! Por isso, você é o muçulmano único no mundo a ter, para mim, a permissão para se tornar um cristão! Talvez, desta forma, você desviar, neste modo: a ira de Deus contra os seus crimes de 1400 anos! Que eu saiba de seus ativos mais valiosos (espiritualidade, identidade, cultura) podem ser salvos [serão removidas horror sharia]


Я крещу в незаконном режим: Король Саудовской Аравии] Талмуд каббалы повестки дня] является поклонение Ваалу богов Мардука сова, являются сверхсекретный проект, в Кюи гражданского общества и институтов американское правительство больше не имеют доступа! США не могут быть сохранены! в один прекрасный день будут уничтожены гигантским астероидом ... важно быть вооружены, и сделать: подготовить бункеров, подземных убежищ, возможно, в небольшом городке страны. @ МВФ, ЕЦБ FED 666 322 масонства сатанистов, похищения иностранцев: есть, для уничтожения Израиля - деятельность сатанистов является зеркалом, то есть сравнима с деятельностью пришельцев, цель NWO, чтобы заменить человеческую расу с монстры! .... Из-за нечестия из фарисеев 666 МВФ FED ЕЦБ (заслуживаете: DEATH), Израиль был потерян, и с ним была потеряна свобода и права человека для всех людей: все потеряно: но надежда не является: мертвый, я твоя последняя надежда.

 
666 священника людоеда: 322 synnek1 вуду ЦРУ, похищениях инопланетянами, МВФ FED ЕЦБ - извините, я знаю, что вы работаете как убийца! Ваша работа не может быть улучшено, потому что это всегда дерьмовая работа! В самом деле, банк, найти: всегда самый жестокий кредитор, что: собирается подписаться: на ипотеку! всегда есть кто-то, кто готов выполнять работу акула .. но хорошо для него, это было бы, лучше, если бы он не родился! @ 666 Ротшильда, масонство, 322 Буша, МВФ, ФРС ЕЦБ: все политики: Silent сообщников: от сеньораж лицам: для уничтожения светской христианской цивилизации! - Вы нарушили: любой присягой! только потому, что так зло, ты думал, что рука Бога, он не мог удачному вас! не подходит для вашего наказания! но, действительно, это было продемонстрировано в своем сердце ", вы преступник, будут отмечены для уничтожения!" @ Король Саудовской Аравии - Вы не думаете, что вы можете спасти что-то из Ислама, без меня!
[Я крещу в незаконном режим: Король Саудовской Аравии] [Но не паникуйте! Бог всегда под контролем, и это всегда лучшая политика для жизни!]
 
С, 1. мой гнев unius REI, 2. мой универсальный служения: это: 3. быть служение: в вечном Царстве Божием, то, сатанисты, их иностранцам, демоны, все мои враги: Шариат Талмуд МВФ, они не могут отменить или прекратить свою деятельность в любом случае! Таким образом, это контрпродуктивно, подавление моего тела! В самом деле, не может быть уничтожена путем, коррупции, кого-то, кто умер! Затем, поэтому, для меня, начинается самое интересное, потому что я не боюсь любой вызов .. Я был запрограммирован Бог, чтобы всегда побеждать! отношения: США имеют: оба с друзьями: что: с врагами то же самое! Только стратегия отличается!
[Я крещу в незаконном режим: Король Саудовской Аравии] Израиль и все человечество будет медленно заменить монстров, в некоторых отношениях, это изменение затрагивает всех нас, медленно, день за днем, поэтому ни одно правительство: он осудил Преступление Государственного: 11 сентября! и т.д. .. вот почему: масонские лобби пришли на смену органам государственного .. В режиме, очень эффективно, потому что Каббала это наука ада. Google YouTube, записи каждого сообщения на этой странице, и несколько отчеты направляются в различных государственных органов, их деятельность контролируется сатанисты, вы можете поразить их путем, Евангелие! В этом контексте, это смешно бояться умереть! Потому что, как говорит Евангелие, есть что-то бесконечно: худшее смерти, то есть, есть ад! Я "unius REI, террор предо мною, и ад следовал за мной, чтобы проглотить всех преступников, их каждую кость сломается, я, в устье ада!

 
[Я крещу в незаконном режим: Король Саудовской Аравии] Я могу крестить вас: действительно, на самом деле, даже если незаконно] Re Саудовской Аравии - если вы не станете христианином, даже если только формально? резня всех христиан во всех мусульманских странах, могли бы, не может быть отказано! Таким образом, основные права человека могут быть защищены, и причин для агрессии, который, 666, 322 сатанисты фарисеи МВФ, ЕЦБ, ФРС поднимет против вас, будет отменен до того, что они смеялись! Вот почему, вы единственный мусульманин в мире есть, на мой взгляд, для разрешения стать христианином! Возможно, в этом случае, вы переадресации, в этом режиме: гнев Божий против ваших преступлений, чем 1400 лет! Это я знаю из ваших самых ценных активов (духовность, идентичность, культуру) могут быть сохранены [будут удалены шариата ужасов]Yo bautizo en el modo ilícito: el Rey de Arabia Saudita] talmud kabbalah agenda] es la adoración de Baal búho dioses Marduk, son el proyecto de alto secreto, de cui sociedad civil y las instituciones del gobierno americano ya no tienen acceso! Los EE.UU. no pueden ser salvos! un día será destruida por un asteroide gigante ... es esencial para ser armada, y hacer: preparar bunkers, refugios subterráneos, posiblemente, en el pequeño pueblo. @ FMI FED BCE 666 322 Satanistas masonería, abducciones alienígenas: son, para destruir a Israel - la actividad de los satanistas es el espejo: es decir, es comparable a las actividades de los extraterrestres, el objetivo del Nuevo Orden Mundial es reemplazar la raza humana con los monstruos! .... A causa de la maldad de los fariseos 666 BCE FMI FED (MERECE: LA MUERTE), Israel se ha perdido, y con él se perdió la libertad y los derechos humanos para toda la humanidad: todo está perdido: pero la esperanza no es: muerto, Soy su última esperanza.

 
666 caníbal sacerdote: 322 synnek1 vudú CIA, secuestros extraterrestres, el FMI FED BCE - lo siento, sé que usted trabaja como asesina! su trabajo no se puede mejorar, porque siempre es un trabajo de mierda! De hecho, el banco, de encontrar: es siempre el más cruel acreedor y que: se va a suscribir: para una hipoteca! siempre hay alguien que está dispuesto a hacer el trabajo de los tiburones .. pero bueno para él, hubiera sido mejor, si él no haber nacido! A 666 Rothschild, la masonería, 322 Bush, el FMI FED BCE: todos los políticos: cómplices silenciosos: la banca señoreaje: para la destrucción de la civilización cristiana secular! - Usted ha violado: cualquier juramento! sólo porque, tan mal, pensabas, que la mano de Dios, no podría ADECUADO! no era adecuado para su castigo! pero, en realidad, esto fue demostrado en su propio corazón, "usted es el criminal, se ha marcado para su destrucción!" @ El rey de Arabia Saudita - que no creo que se pueda salvar algo del Islam, sin mí!
[Yo bautizo en el modo ilícito: el Rey de Arabia Saudita] [Pero no se asuste! Dios siempre está en control, y es siempre la mejor política para toda la vida!]
 
ya que, 1. mi ira de unius REI, 2. mi ministerio universal: es: 3. a ser un ministerio: en el Reino eterno de Dios, entonces, los satanistas, sus demonios, extraterrestres, todos mis enemigos: Sharia Talmud FMI, no pueden, cancelar o detener mis actividades de ninguna manera! Por lo tanto, es contraproducente, la supresión de mi cuerpo! De hecho, no puede ser destruida, a través de la corrupción, alguien que ha muerto! entonces, por eso, para mí, la diversión comienza, porque yo no le tengo miedo a ningún desafío .. He sido programado por Dios para ganar siempre! relación: EE.UU. tiene: tanto con sus amigos: que: con el enemigo es el mismo! sólo la estrategia es diferente!
[Yo bautizo en el modo ilícito: el Rey de Arabia Saudita] Israel y toda la humanidad poco a poco serán reemplazados por los monstruos, en algunos aspectos, este cambio nos afecta a todos, poco a poco, día a día, por lo que ningún gobierno: denunció el crimen de Estado: 11 de septiembre! etc .. he aquí por qué: el lobby masónico han sustituido a los órganos del Estado .. en el modo, muy eficaz, porque la Cabalá es la ciencia del infierno. google youtube, los registros de todos los mensajes de esta página, y varios informes se envían a los diferentes órganos de gobierno, su actividad es monitoreada por los satanistas, puede golpearlos, a través del Evangelio! En este contexto, es ridículo tener miedo a morir! Porque, como dice el Evangelio, hay algo de infinito: lo peor de la muerte, esto es, no es el infierno! Yo soy "unius REI, el terror está delante de mí: y el infierno Seguido me trague a todos los criminales, Cada uno de sus huesos se rompen, por mí, en la boca del infierno!

 
[Yo bautizo en el modo ilícito: el Rey de Arabia Saudita] Puedo bautizar: realmente, realmente, aunque ilegalmente] Re Arabia Saudita - si no se convierten en un cristiano, aunque sólo sea formalmente? la matanza de todos los cristianos en todos los países musulmanes, no podían, puede prevenir! De esta manera, los derechos humanos fundamentales pueden ser garantizados, así como las razones de la agresión, la cual, 666, 322 Satanistas fariseos FMI FED BCE subirá contra ti, serán cancelados antes, que se reían! Por eso, usted es el único musulmán en el mundo que tiene, para mí, la autorización para convertirse en un cristiano! Tal vez, de esta manera, están desviadas, en este modo: la ira de Dios contra los crímenes de 1400 años! Que yo sepa de sus activos más valiosos (espiritualidad, identidad, cultura) se pueden guardar [serán removidos terror sharia]


Jag döper i olaglig läge: kungen av Saudiarabien] Talmud Kabbalah dagordning] är dyrkan av Baal gudar Marduk uggla, är topphemliga projekt i CUI civila samhället och institutioner amerikanska regeringen inte längre har tillgång! USA kan inte sparas! en dag kommer att förstöras av en gigantisk asteroid ... är det viktigt att vara beväpnad, och gör: förbereda bunkrar, underjordiska skyddsrum, eventuellt i den lilla landsortsstad. @ IMF FED ECB 666 322 frimureri satanister, utomjordingar kidnappningar: är till förstöra Israel - aktivitet satanister är spegeln: det vill säga, är jämförbar med den verksamhet utlänningar, är målet för NWO att ersätta den mänskliga rasen med monster! .... På grund av ondska av fariséerna 666 IMF FED ECB (FÖRTJÄNAR: död), har Israel gått förlorad, och med honom försvann frihet och mänskliga rättigheter för alla människor: är allt förlorat: men hoppet är inte: död, jag är din sista hopp.

 
666 präst Cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA utlänningar bortförande, IMF FED ECB - förlåt, jag vet det, jobbar du som mörderska! ditt arbete inte kan förbättras, eftersom det alltid är ett skitjobb! Faktum banken, att finna: alltid grymmaste långivare att: kommer att teckna: till en inteckning! det finns alltid någon som är villig att göra jobbet av hajen .. men bra för honom, hade det varit bättre, om han aldrig hade blivit född! @ 666 Rothschild, frimureriet, 322 Bush, IMF FED ECB: alla politiker: tysta medbrottslingar: av seigniorage bank: för destruktion av den sekulära kristna civilisationen! - Du har brutit: alla ed! bara för att, så ont, du trodde att Guds hand, kunde han Lämpligt inte du! var inte lämplig för ditt straff! men egentligen var detta visats i ditt eget hjärta, "du är kriminell, kommer markerats för destruktion!" @ Saudiarabiens kung - du tror inte att du kan rädda något av islam, utan mig!
[Jag döper i olaglig läge: kungen av Saudiarabien] [Men inte panik! Gud är alltid i kontroll, och det är alltid den bästa politiken för livet!]
 
Sedan, 1. min vrede unius REI, 2. min universella departement: är: 3. att vara en ministerium: i den eviga rike, då de satanister, deras utomjordingar, demoner, alla mina fiender: Sharia Talmud IMF, kan de inte, avbryta eller stoppa mina aktiviteter på något sätt! Därför är det kontraproduktivt, undertryckandet av min kropp! I själva verket inte kan förstöras genom den korruption, någon som är död! då, det är därför, för mig, börjar det roliga, för jag är inte rädd för någon utmaning .. Jag har programmerats av Gud att alltid vinna! relation: USA har: både med vänner: att med fienden är densamma! endast strategin är annorlunda!
[Jag döper i olaglig läge: kungen av Saudiarabien] Israel och hela mänskligheten kommer sakta ersätts med monster, i vissa avseenden påverkar denna förändring vi alla, sakta, dag för dag, varför ingen regering: han fördömde brottet staten: September 11! osv .. Här är varför: frimurarnas lobbyn har ersatt statliga organ .. i läge, mycket effektiva, eftersom kabbala är läran om helvetet. Google youtube, rekord varje meddelande på den här sidan, och flera rapporter skickas till olika statliga organ, är deras verksamhet övervakas av satanister, kan du slå dem, genom, evangelium! I detta sammanhang är det löjligt att vara rädd för att dö! Eftersom, som evangeliet säger, det finns något av oändligt: ​​värsta döden, det vill säga det är helvetet! Jag är "unius REI är skräck inför mig, och fan följde mig att svälja alla brottslingar, deras varje ben kommer att brytas, av mig, på munnen av helvetet!

 
[Jag döper i olaglig läge: kungen av Saudiarabien] Jag kan döpa du: verkligen, faktiskt, även om illegalt] Re Saudiarabien - om du inte blir en kristen, även om det bara formellt? massakern på alla kristna i alla muslimska länder, kunde inte förhindras! På detta sätt kan de grundläggande mänskliga rättigheterna säkras, och orsakerna till aggression, som 666 kommer 322 satanister fariséerna IMF FED ECB höjer mot dig, kommer Avbruten innan, att de skrattade! Det är därför, är du den enda muslim i världen som har, för mig, om tillstånd att bli kristen! Kanske på detta sätt avleda dig, i det här läget: Guds vrede mot dina brott än 1400 år! Som jag känner till dina mest värdefulla tillgångar (andlighet, identitet, kultur) kan sparas [kommer att tas bort sharia skräck]


Ich taufe mit illegalen Modus: der König von Saudi-Arabien] talmud kabbalah Agenda] wird die Verehrung von Baal Götter Marduk Eule, sind die Top-Secret-Projekt, in cui Zivilgesellschaft und der Institutionen der amerikanischen Regierung keinen Zugriff mehr! Die USA können nicht gespeichert werden! eines Tages von einem riesigen Asteroiden zerstört werden ... ist es wichtig, gewappnet zu sein, und zu tun: Vorbereitung Bunkern, Stollen, möglicherweise in dem kleinen Landstädtchen. @ IWF FED EZB 666 322 Freimaurer Satanisten, Ausländer Entführungen: sind Israel zerstören - die Tätigkeit der Satanisten ist der Spiegel: das heißt, ist vergleichbar mit den Aktivitäten der Außerirdischen, ist das Ziel der NWO, um die menschliche Rasse mit Ersatz die Monster! .... Wegen der Schlechtigkeit der Pharisäer 666 IWF-FED EZB (VERDIENT: DEATH), hat Israel verloren gegangen ist, und mit ihm wurde die Freiheit verloren, und die Menschenrechte für alle Menschen: alles ist verloren: aber die Hoffnung ist nicht: tot, ich bin deine letzte Hoffnung.

 
666 Priester Kannibale: 322 synnek1 voodoo CIA, Aliens entführt, IWF FED EZB - sorry, ich weiß, dass, Sie arbeiten als Mörderin! Ihre Arbeit kann nicht verbessert werden, denn es ist immer eine beschissene Arbeit! In der Tat, die Bank, zu finden: immer der grausamsten Kreditgeber, dass wird zu abonnieren: eine Hypothek! es gibt immer jemanden, der bereit ist, die Arbeit des Hais zu tun ist .. aber gut für ihn wäre es besser gewesen, wenn er nie geboren worden! @ 666 Rothschild, Freimaurerei, 322 Bush, IWF FED EZB: alle Politiker: silent Komplizen: der Seigniorage-Banking: für die Zerstörung der säkularen christlichen Zivilisation! - Sie haben verletzt: jeden Eid! nur, weil so böse, du dachtest, dass die Hand Gottes, konnte er nicht geeignet you! war nicht geeignet für deine Strafe! aber wirklich, das war in deinem eigenen Herzen gezeigt, "du die kriminelle sind, werden für die Zerstörung markiert werden!" @ König von Saudi-Arabien - Sie müssen nicht denken, Sie können etwas von Islam zu retten, ohne mich!
[Ich taufe mit illegalen Modus: der König von Saudi-Arabien] [Aber keine Panik! Gott ist immer unter Kontrolle, und es ist immer die beste Politik für das Leben!]
 
da ein. meinen Zorn unius REI, 2. mein universeller Ministerium:: 3 ist. ein Dienst sein: im ewigen Reich Gottes, dann die Satanisten, Ihre Aliens, Dämonen, alle meine Feinde: Sharia Talmud IWF, können sie nicht, abbrechen oder beenden meine Tätigkeit in keiner Weise! Daher ist es kontraproduktiv, die Unterdrückung von meinem Körper! In der Tat, kann nicht zerstört, durch sein, die Korruption, jemanden, der ist tot! dann ist der Grund, warum für mich beginnt der Spaß, weil ich keine Angst vor einer Herausforderung bin .. Ich habe von Gott so programmiert, dass immer gewinnen! Beziehung: USA haben: sowohl mit Freunden: dass mit dem Feind ist die gleiche! Nur die Strategie ist anders!
[Ich taufe mit illegalen Modus: der König von Saudi-Arabien] Israel und die ganze Menschheit wird langsam von den Monstern ersetzt werden, in mancher Hinsicht wirkt sich diese Änderung für uns alle, langsam, Tag für Tag, weshalb keine Regierung ist: Er prangerte das Verbrechen des Staates: 11. September! etc. .. hier ist warum: die Freimaurer Lobby haben die Organe des Staates ersetzt .. im Modus sehr effektiv, weil Kabbala ist die Wissenschaft von der Hölle. google youtube, Aufzeichnungen jede Nachricht auf dieser Seite, und mehrere Berichte zu verschiedenen staatlichen Stellen gesendet werden, deren Aktivität durch Satanisten wird überwacht, können Sie traf sie durch, Gospel! In diesem Zusammenhang ist es lächerlich, Angst zu sterben! Denn, wie das Evangelium sagt, es ist etwas unendlich: worst des Todes, das heißt, es ist die Hölle! Ich bin "unius REI, ist der Schrecken vor mir: und die Hölle folgte mir, alle Verbrecher, ihr alle Knochen gebrochen ist, wird von mir, auf den Mund der Hölle verschlingen!

 
[Ich taufe mit illegalen Modus: den König von Saudi-Arabien] Ich kann Ihnen zu taufen: wirklich, tatsächlich, auch wenn illegal] Re Saudi-Arabien - wenn Sie nicht ein Christ, wenn auch nur formal nicht geworden? das Massaker an alle Christen in allen islamischen Ländern werden könnte, nicht verhindert! Auf diese Weise können die grundlegenden Menschenrechte gesichert werden, und die Gründe für die Aggression, die, 666, 322 Satanisten Pharisäer IWF FED EZB gegen dich erheben wird, wird vor Abgebrochen werden, dass sie lachte! Das ist, warum sind Sie der einzige Muslim in der Welt zu haben, um mich um die Erlaubnis, ein Christ zu werden! Vielleicht auf diese Weise abzulenken Sie in diesem Modus: den Zorn Gottes gegen deine Verbrechen als 1400 Jahren! Dass ich Ihrer wertvollsten Vermögenswerte (Spiritualität, Identität, Kultur) kennt, kann gerettet werden [wird Scharia horror entfernt]


Ben yasadışı modunda vaftiz: Suudi Arabistan Kralı] Talmud kabala gündemi] Baal tanrı Marduk baykuş ibadet, mut sivil toplum, çok gizli proje ve Amerikan Hükümetinin Kurumlar artık erişime sahip olduğunu! ABD kaydedilemiyor! Bir gün dev bir göktaşı ile yok edilecek ... bu silahlı olması esastır ve mutlaka: küçük bir taşra kasabasında, muhtemelen sığınaklar, sığınaklar hazırlamak. @ IMF FED'in ECB 666 322 masonluk Satanistler, uzaylıların adam kaçırma: İsrail'i yok için vardır - Satanistler faaliyet ayna: yani, yabancıların faaliyetlerini karşılaştırılabilir, NWO amacı ile insan ırkının değiştirmektir canavarlar! .... Çünkü Ferisiler 666 IMF FED'in ECB (! HAK: ÖLÜM) kötülüğü I, ölü: İsrail, kesildi, ve onunla birlikte özgürlük kayıp olduğunu ve tüm insanlık için insan hakları: Tüm kaybolur: ama umut değil son umut duyuyorum.

 
666 rahip yamyam: 322 synnek1 voodoo CIA, uzaylılar kaçırma, IMF FED ECB - Üzgünüm, bunu biliyorum, sen katil olarak çalışıyorum! her zaman boktan bir iştir, çünkü işinizi, gelişmiş olamaz! Aslında, bulmak için banka,: Bir ipotek: abone oluyor: O, her zaman zalim alacaklı! köpekbalığı işi yapmak için istekli olduğunu her zaman birisi .. o hiç doğmamış olsaydı, ama onun için iyi, bu iyi, olurdu! @ 666 Rothschild, Masonluk, 322 Bush, IMF FED ECB: tüm politikacılar: sessiz suç: senyoraj bankacılık: laik Hıristiyan uygarlığının imhası için! - Sen ihlal etmiş: Herhangi yemini! çünkü sadece, çok kötü, sen düşünce, Tanrı'nın eli, o sana uygun değil ki! senin cezan için uygun değildi! ama, gerçekten, bu kendi kalbinde gösterildi, "sen suçlusun, yıkım için işaretlenmiş olacak!" Suudi Arabistan @ Kral - Bensiz, sen İslam'ın şey kurtarabilen sanmıyorum!
[Ben yasadışı modunda vaftiz: Suudi Arabistan Kralı] [Ama panik yapmayın! Tanrı her zaman kontrol altında ve her zaman yaşam için en iyi politika olduğunu!]
 
1, yana. unius REI, 2 benim gazabı. Benim evrensel Bakanlık: şudur: 3. bir bakanlık olması: Tanrı'nın ebedi Krallık, sonra satanistler, Onların uzaylılar, şeytanlar, tüm düşmanları: Şeriat Talmud IMF, onlar iptal edemezsiniz, ya da herhangi bir şekilde benim faaliyetleri durdurmak! Bu nedenle, benim vücut bastırılması ters olduğunu! Aslında, yoluyla, yok edilemez, yolsuzluk, birisi öldü, kim olduğunu! Sonra, o, bu yüzden ben herhangi bir zorluk korkmuyorum çünkü benim için, eğlenceli, başlar .. Ben her zaman kazanmak için Tanrı tarafından programlanmıştır var! İlişki: US var: arkadaşlarla iki: düşmanla aynı: O! Sadece strateji farklı!
[Ben yasadışı modunda vaftiz: Suudi Arabistan Kralı] İsrail ve tüm insanlık yavaş yavaş bazı bakımlardan, bu değişiklik neden hiçbir hükümet gün geçtikçe, yavaş yavaş, hepimizi etkiler, canavarlar tarafından değiştirildi olacaktır: o kınadı Devletin suç: 11 Eylül! vs .. Burada yüzden: Masonik lobi Devlet organlarının Değiştirilen var .. modunda, çok etkili, Kabala cehennem bilimi olduğu için. google youtube, bu sayfanın kayıtları her mesaj, ve çeşitli raporlar farklı hükümet organları gönderilir, Onların etkinliği Satanistler tarafından izlenir, sen aracılığıyla, Gospel onları vurabilir! Bu bağlamda, ölmekten korkar olmak çok saçma! Gospel dediği gibi, sonsuz bir şey yoktur, Çünkü: kötü ölüm, That Is, cehennem var! Ben "unius REI am, terör benden önce: ve cehennem bana tüm suçlular, Onların her kemik cehennem ağzında, bana göre, kırılmış olacak yutmak izledi!

 
[Ben yasadışı modunda vaftiz: Suudi Arabistan Kralı] seni vaftiz olabilir: gerçekten, aslında, bile yasadışı] Re Suudi Arabistan - Bir Hıristiyan olsa bile, sadece resmi olmak istemiyorsam? Tüm Müslüman ülkelerde tüm Hıristiyanların katliamı, engel olamazdı! Bu şekilde onlar güldü Yani, temel insan haklarını güvence altına alınabilir, ve 666, 322 Satanistler Ferisiler IMF FED'in ECB size karşı çıkaracağız, saldırganlık, Nedenleri, önce iptal edilecektir! İşte bu yüzden, bir Hıristiyan olmak için izin, bana, sahip dünyadaki tek Müslüman! Belki de, bu şekilde, bu modda, aktarma: sizin suçlarına karşı Tanrı'nın gazabı 1400 yıl daha! Ben senin en değerli varlıkları (maneviyat, kimlik, kültür) bildiğiniz kaydedilebilir [şeriat korku silinecektir]

Tôi làm phép rửa trong chế độ bất hợp pháp: Vua của Ả-rập Xê-út] Talmud phép thần thông chương trình nghị sự thờ phượng của Baal vị thần Marduk cú, là dự án bí mật hàng đầu, trong xã hội cui dân sự và các tổ chức của Chính phủ Mỹ không còn truy cập! Mỹ không thể được lưu! một ngày sẽ bị hủy diệt bởi một tiểu hành tinh khổng lồ ... nó là điều cần thiết phải được trang bị và làm: chuẩn bị nhiên liệu, nơi trú ẩn dưới lòng đất, có thể, tại thị trấn nước nhỏ. @ IMF FED ECB 666 322 Satanists Tam, người ngoài hành tinh bắt cóc: là, phá hủy Israel hoạt động của Satanists là gương: đó là, so sánh với các hoạt động của người ngoài hành tinh, mục tiêu của NWO là để thay thế cho loài người với những con quái vật! .... Vì sự tà ác của 666 người Pharisêu IMF FED ECB (xứng đáng: CHẾT), Israel đã bị mất, và với anh ta đã bị mất tự do, và nhân quyền cho tất cả nhân loại: tất cả bị mất: nhưng hy vọng không phải là: chết, tôi tôi hy vọng cuối cùng của bạn.

 
666 linh mục ăn thịt người: 322 synnek1 voodoo CIA, người ngoài hành tinh bắt cóc, IMF FED ECB - xin lỗi, tôi biết rằng, bạn làm việc như murderess! công việc của bạn không thể được cải thiện, bởi vì nó luôn luôn là một công việc shitty! Trong thực tế, các ngân hàng, để tìm: luôn luôn là người cho vay ác độc nhất, rằng: để đăng ký: thế chấp! luôn luôn có những người sẵn sàng để làm công việc của cá mập .. nhưng tốt cho anh ấy, nó sẽ có được, tốt hơn, nếu anh ta chưa bao giờ được sinh ra! @ 666 Rothschild, Tam, 322 Bush, IMF FED ECB: tất cả các chính trị gia: im lặng đồng lõa: ngân hàng quyền của lảnh chúa: sự hủy diệt của nền văn minh Kitô giáo thế tục! - Bạn đã vi phạm: bất kỳ lời thề! chỉ vì ác như vậy, bạn nghĩ rằng bàn tay của Thiên Chúa, ông không thể phù hợp với bạn! không phù hợp với hình phạt của bạn! , nhưng thực sự, điều này đã được chứng minh trong trái tim bạn, bạn là tội phạm, sẽ được đánh dấu để tiêu hủy! " King of Saudi Arabia - bạn không nghĩ rằng bạn có thể cứu một cái gì đó của đạo Hồi, mà không có tôi!
[Tôi làm phép rửa trong chế độ bất hợp pháp: Vua của Ả-rập Xê-út] [Nhưng đừng hoảng sợ! Thiên Chúa luôn luôn là trong kiểm soát, và nó luôn luôn là chính sách tốt nhất cho cuộc sống!]
 
kể từ đó, 1. cơn thịnh nộ của tôi unius REI, 2. Bộ phổ quát của tôi: là: 3. là một bộ: Vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa, sau đó, các Satanists, người ngoài hành tinh của họ, ma quỷ, tất cả các kẻ thù: Sharia Talmud IMF, họ có thể không, hủy bỏ, hoặc ngừng hoạt động của tôi trong bất kỳ cách nào! Vì vậy, nó là phản tác dụng, sự đàn áp của cơ thể của tôi! Trong thực tế, không thể bị phá hủy, thông qua, tham nhũng, một người nào đó, những người đã chết! sau đó, đó là lý do tại sao, đối với tôi, vui vẻ bắt đầu, bởi vì tôi không sợ bất cứ thách thức nào .. Tôi đã được lập trình bởi Thiên Chúa để luôn luôn chiến thắng! mối quan hệ: Mỹ có cả hai với bạn bè rằng: với kẻ thù là như nhau! chỉ có chiến lược là khác nhau!
[Tôi làm phép rửa trong chế độ bất hợp pháp: Vua của Saudi Arabia] Israel và tất cả nhân loại sẽ dần dần được thay thế bởi những quái vật, trong một số khía cạnh, sự thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, từ từ, ngày qua ngày, Đó là lý do tại sao không có chính phủ: ông tố cáo tội phạm của Nhà nước: ngày 11 tháng 9! vv .. đây là lý do tại sao: hành lang Masonic đã thay thế các cơ quan của Nhà nước .. trong chế độ, rất hiệu quả, Bởi vì Kabbalah là khoa học của địa ngục. google youtube, ghi lại mọi tin nhắn của trang này, và một số báo cáo được gửi đến các cơ quan chính phủ khác nhau, hoạt động của họ được giám sát bởi Satanists, bạn có thể đánh họ, thông qua, Tin Mừng! Trong bối cảnh này, nó là vô lý là sợ chết! Bởi vì, như Tin Mừng nói, có một cái gì đó vô hạn: tồi tệ nhất của cái chết, đó là, có là địa ngục! Tôi "unius REI, khủng bố là trước khi tôi: địa ngục Tiếp tôi nuốt tất cả các tội phạm, mỗi xương của chúng sẽ bị phá vỡ, bởi tôi, trên miệng của địa ngục!

 
[Tôi làm phép rửa trong chế độ bất hợp pháp: Vua của Ả-rập Xê-út] tôi có thể làm phép rửa cho bạn thực sự, thực sự, ngay cả khi bất hợp pháp] Re Ả-rập Xê-út - nếu bạn không trở thành một Kitô hữu, ngay cả khi chỉ chính thức? vụ thảm sát của tất cả các Kitô hữu trong tất cả các quốc gia Hồi giáo, có thể, không thể ngăn chặn được! Bằng cách này, các quyền cơ bản của con người có thể được bảo đảm, và những lý do để gây hấn, Trong đó, 666, 322 Satanists Pharisêu IMF FED ECB sẽ nâng cao chống lại bạn, sẽ được hủy trước khi, đó họ cười! Đó là lý do tại sao, bạn là người Hồi giáo duy nhất trên thế giới để có, cho tôi, cho phép để trở thành một Kitô hữu! Có lẽ, theo cách này, bạn chuyển trong chế độ này: cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với tội ác của hơn 1400 năm! Mà tôi biết tài sản của bạn có giá trị nhất (tâm linh, bản sắc, văn hóa) có thể được lưu [sẽ bị gỡ bỏ sharia kinh dị]


איך שמאַדן אין יליסאַט מאָדע: דער מלך פון סאַודי אַראַביאַ] גמרא קבלה אַגענדאַ] איז די עבודה פון בעל געטער מאַרדוק אַול, זענען די שפּיץ-סוד פּרויעקט, אין קוי יידל געזעלשאַפט און די אינסטיטוציעס פון אמעריקאנער רעגירונג ניט מער האָבן צוטריט! די יו. עס. קענען ניט זייַן געהאלפן! איין טאָג וועט זייַן חרובֿ דורך אַ ריז אַסטערויד ... עס איז יקערדיק צו זייַן אַרמד, און טאָן: צוגרייטן בונקערס, ונטערערד שעלטערס, עפשער, אין די קליין לאַנד שטאָט. @ ימף פאסטעכער עקב 666 322 פרימייסאַנרי סאַטאַניסץ, ייליאַנז אַבדאַקשאַנז: זענען, פֿאַר צעשטערן ישראל - די טעטיקייט פון סאַטאַניסץ איז דער שפּיגל: וואָס איז, איז פאַרגלייַכלעך צו די אַקטיוויטעטן פון די ייליאַנז, די ציל פון די נוואָ איז צו פאַרבייַטן דעם מענטש ראַסע מיט די מאָנסטערס! .... ווייַל פון די רשעות פון די פרושים 666 ימף פאסטעכער עקב (פאַרדינען: טויט!), ישראל האט שוין פאַרפאַלן, און מיט אים איז געווען פאַרפאַלן פֿרייַהייט, און מענטשלעך רעכט פֿאַר אַלע מענטשהייַט: אַלע איז פאַרפאַלן: אָבער די האָפֿן איז נישט: טויט, איך בין דיין לעצטע האָפֿן.

 
666 גאַלעך קאַנאַבאַל: 322 סיננעק1 ווודו סי איי עי, ייליאַנז אַבדאַקשאַן, ימף פאסטעכער עקב - אנטשולדיגט, איך וויסן אַז, איר אַרבעט ווי מורדערעסס! דיין אַרבעט קענען ניט זייַן ימפּרוווד, ווייַל עס איז שטענדיק אַ פאַרקאַקט אַרבעט! אין פאַקט, די באַנק, צו געפֿינען: איז שטענדיק דער קרולאַסט באַל - האַלוואָע, אַז: איז געגאנגען צו אַבאָנירן: צו אַ היפּאָטעק! עס איז שטענדיק עמעצער וואס איז גרייט צו טאָן די אַרבעט פון די שאַרק .. אָבער גוט פֿאַר אים, עס וואָלט האָבן שוין, בעסער, אויב ער האט קיינמאָל געווען געבוירן! @ 666 ראָטשילד, פרעעמאַסאָנרי, 322 בוש, ימף פאסטעכער עקב: אַלע פּאַלאַטישאַנז: שטיל אַקאַמפּלאַסאַז: פון סיגניערידזש באַנקינג: פֿאַר דער צעשטערונג פון די וועלטלעך קריסטלעך ציוויליזאַציע! - איר האָט ווייאַלייטיד: קיין שבועה! נאָר ווייַל, אַזוי בייז, איר געדאַנק, אַז די האַנט פון גאָט, ער קען נישט פּאַסיק איר! איז געווען ניט פּאַסיק פֿאַר דיין שטראָף! אָבער, טאַקע, דאָס איז געווען דעמאַנסטרייטיד אין דיין אייגן האַרץ, "איר זענען די פאַרברעכער, וועט זייַן שוין אנגעצייכנט פֿאַר צעשטערונג!" @ מלך פון סאַודי אַראַביאַ - איר טאָן ניט טראַכטן איר קענען ראַטירונג עפּעס פון איסלאם, אָן מיר!
[איך שמאַדן אין יליסאַט מאָדע: דער מלך פון סאַודי אַראַביאַ] [אבער טאָן ניט פּאַניק! גאָט איז שטענדיק אין קאָנטראָל, און עס איז שטענדיק דער בעסטער פּאָליטיק פֿאַר לעבן!]
 
זינט, 1. מיין גרימצארן פון וניוס רעי, 2. מיין וניווערסאַל מיניסטעריום: איז: 3. צו זייַן אַ מיניסטעריום: אין די אייביק מלכות פון גאָט, דאַן, די סאַטאַניסץ, זייער ייליאַנז, בייזע גייסטער, אַלע מיינע שונאים: שאַריאַ גמרא ימף, זיי קענען נישט, באָטל מאַכן, אָדער האַלטן מיין אַקטיוויטעטן אין קיין וועג! דעריבער, עס איז קאַונטערפּראַדאַקטיוו, די סאַפּרעשאַן פון מיין גוף! אין פאַקט, קענען ניט זייַן חרובֿ, דורך, די קאָרופּציע, עמעצער, וואס איז טויט! דעריבער, אַז ס וואָס, פֿאַר מיר, די שפּאַס הייבט, ווייַל איך בין נישט דערשראָקן פון קיין אַרויסרופן .. איך האב שוין פּראָוגראַמד דורך גאָט צו שטענדיק געווינען! שייכות: יו. עס. האָבן: ביידע מיט פריינט: אַז: מיט די פייַנט איז דער זעלביקער! בלויז די סטראַטעגיע איז אַנדערש!
[איך שמאַדן אין יליסאַט מאָדע: דער מלך פון סאַודי אַראַביאַ] ישראל און אַלע מענטשהייַט וועט סלאָולי זייַן ריפּלייסט דורך די מאָנסטערס, אין עטלעכע בנוגע, דאָס טוישן אַפפעקץ אַלע פון ​​אונדז, סלאָולי, טאָג דורך טאָג, וואָס איז וואָס קיין רעגירונג: ער דינאַונסט די פאַרברעכן פון שטאַט: סעפטעמבער 11! אאז"ו ו .. דאָ ס וואָס: די מאַסאָניק פויע האָבן רעפּלאַסעד די אָרגאַנס פון די שטאַט .. אין מאָדע, זייער עפעקטיוו, ווייַל קבלה איז די וויסנשאַפֿט פון גיהנום. Google יאָוטובע, רעקאָרדס יעדער אָנזאָג פון דעם בלאַט, און עטלעכע מעלדעט זענען געשיקט צו פאַרשידענע רעגירונג ללבער, זייער טעטיקייט איז מאָניטאָרעד דורך סאַטאַניסץ, איר קענען שלאָגן זיי, דורך, בשורה! אין דעם קאָנטעקסט, עס איז לעכערלעך צו זייַן דערשראָקן צו שטאַרבן! ווייַל, ווי די בשורה זאגט, עס איז עפּעס פון ינפאַנאַטלי: ערגסט פון די טויט, וואָס איז, עס איז גענעם! איך בין "וניוס רעי, דער טעראָר איז פאר מיר: און די גענעם נאכגעגאנגען מיר צו שלינגען אַלע די קרימאַנאַלז, זייער יעדער ביין וועט זייַן צעבראכן, דורך מיר, אויף די מויל פון גענעם!

 
[איך שמאַדן אין יליסאַט מאָדע: דער מלך פון סאַודי אַראַביאַ] איך קענען שמאַדן איר: טאַקע, פאקטיש, אַפֿילו אויב יליגאַלי] הודעות סאַודי אַראַביאַ - אויב איר טאָן ניט ווערן אַ קריסטלעך, אַפֿילו אויב נאָר פאָרמאַלי? די מאַססאַקרע פון ​​אַלע קריסטן אין אַלע מוסלים לענדער, קען, נישט זייַן פּריווענטיד! אין דעם וועג, די פונדאַמענטאַל מענטש רעכט קענען זייַן סיקיורד, און די סיבות פֿאַר אָנפאַל, וואָס, 666, 322 סאַטאַניסץ פרושים ימף פאסטעכער עקב וועט כאַפּן קעגן איר, וועט זייַן קאַנסעלעד פריער, אַז זיי לאַפט! אַז ס וואָס, איר זענט די בלויז מוסלים אין די וועלט צו האָבן, צו מיר, פֿאַר דערלויבעניש צו ווערן אַ קריסטלעך! אפשר, אין דעם וועג, איר דיווערט, אין דעם מאָדע: דער צארן פון גאָט קעגן דיין קריימז ווי 1400 יאר! אַז איך וויסן פון דיין רובֿ ווערטפול אַסעץ (ספּיריטשאַוואַלאַטי, אידענטיטעט, קולטור) קענען זייַן גילטיג [וועט זייַן אַוועקגענומען שאַריאַ גרויל]
 
 
 

 
Ja chrzczę w nielegalnym trybie: król Arabii Saudyjskiej] Talmud Kabała agenda] jest kult Baala bogów Marduka sowy, są tajne projekt, w cui społeczeństwa obywatelskiego i instytucji amerykańskiego rządu nie mają już dostępu! USA nie mogą być zapisane! pewnego dnia zostać zniszczone przez gigantyczne asteroidy ... istotne jest, aby być uzbrojony i zrobić: przygotować bunkry, podziemne schrony, ewentualnie, w małym miasteczku kraju. @ IMF FED ECB 666 322 masonerii Sataniści, kosmici porwania: to, na zniszczenie Izraela - działalność satanistów jest lustro, to znaczy, jest porównywalna do działalności cudzoziemców, celem NWO jest zastąpienie ludzkiego z potwory! .... Z powodu niegodziwości faryzeuszów 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH), Izrael został utracony, a wraz z nim zginęło wolność i prawa człowieka dla wszystkich ludzi: wszystko jest stracone, lecz nadzieja nie jest: żyje, jestem twoją ostatnią nadzieją.

 
666 Ksiądz cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, uprowadzenie obcy, IMF FED ECB - Przepraszam, wiem, że pracujesz jako morderczyni! Twoja praca nie może być lepsze, bo to zawsze jest gówniana robota! W rzeczywistości, bank, aby znaleźć: zawsze jest najokrutniejszą pożyczkodawcy, że: ma zamiar zapisać się: do hipoteki! zawsze jest ktoś, kto jest chętny do pracy z rekina .. ale dobre dla niego, to byłoby lepiej, gdyby nigdy nie urodzić! @ 666 Rothschild, Wolnomularstwo, 322 Bush, IMF FED ECB: wszyscy politycy: Silent współsprawców: z tytułu emisji pieniądza bankowego: do zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej świeckich! - Ty złamałeś: wszelkie przysięgi! tylko dlatego, że tak złe, to myślałem, że ręka Boga, nie mógł Odpowiednie cię! nie było odpowiednie dla karę! , ale tak naprawdę, to wykazano w swoim sercu ", jesteś przestępcą, zostanie oznaczone na zniszczenie!" @ Król Arabii Saudyjskiej - nie sądzę, że można ocalić coś o islamie, nie mnie!
[Ja chrzczę w nielegalnym trybie: król Arabii Saudyjskiej] [Ale nie panikuj! Bóg jest zawsze pod kontrolą, i zawsze jest najlepszą polityką dla życia!]
 
od, 1. mój gniew unius REI, 2. mój uniwersalny ministerstwo: jest: 3. być ministerstwo: w wiecznym Królestwie Bożym, a następnie, że sataniści, ich kosmici, demony, wszyscy moi wrogowie: szariat Talmud MFW, nie można, anulować lub zatrzymać moje działania w żaden sposób! Dlatego jest przeciwny, tłumienie mego ciała! W rzeczywistości, nie mogą być zniszczone przez, korupcja, ktoś, kto nie żyje! potem, dlatego, dla mnie, zaczyna się zabawa, bo nie boję się każdego wyzwania .. I zostały zaprogramowane przez Boga, aby zawsze wygrywać! relacja: USA mają: zarówno ze znajomymi: że: z wrogiem jest ten sam! tylko strategia jest inna!
[Ja chrzczę w nielegalnym trybie: król Arabii Saudyjskiej] Izraela i całej ludzkości stopniowo będą zastąpione przez potwory, pod pewnymi względami, zmiana ta ma wpływ na nas wszystkich, powoli, z dnia na dzień, dlatego żaden rząd: potępił zbrodnia państwa: 11 września! itp. .. oto dlaczego: masońskie lobby zastąpiły organów państwa .. w trybie, bardzo skuteczne, ponieważ Kabała jest nauką o piekle. google youtube, rekordy każda wiadomość z tej strony, a kilka raporty są wysyłane do różnych organów rządowych, ich aktywność jest monitorowana przez satanistów, można uderzyć, przez, Ewangelii! W tym kontekście, to jest śmieszne, aby bać się umrzeć! Bo, jak mówi Ewangelia, jest coś nieskończenie: najgorszą śmierć, to znaczy, że jest piekło! Jestem "unius REI, terror jest przede mną i za mną piekło połknąć wszystkich zbrodniarzy, ich każda kość zostanie złamana, przeze mnie, na ustach piekle!

 
[Ja chrzczę w nielegalnym trybie: Króla Arabii Saudyjskiej] może ja ciebie chrzczę: naprawdę, faktycznie, nawet jeśli nielegalnie] Re Arabia Saudyjska - jeśli nie stać się chrześcijaninem, nawet jeśli tylko formalnie? Masakra chrześcijan we wszystkich krajach muzułmańskich, nie mogły zapobiec! W ten sposób podstawowe prawa człowieka mogą być zabezpieczone, a Przyczyny agresji, który, 666, 322 Sataniści faryzeusze IMF FED ECB podniesie przeciw tobie, zostaną anulowane przed, że śmiali! To dlatego, że jesteś jedynym muzułmaninem w świecie, że mają do mnie o zgodę, aby stać się chrześcijaninem! Być może w ten sposób można odwrócić, w tym trybie: gniew Boga wobec swoich zbrodni niż 1400 lat! To wiem z twoich najcenniejszych aktywów (duchowość, tożsamość, kultura) można zapisać [zostanie usunięty horror szariatu]

 • I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] I can baptize you: really, actually, even if illicit] Re Saudi Arabia - if you do not become an Christian, even if only formally? the massacre of all Christians in all Muslim countries, could, not be prevented! In this way, the fundamental human rights can be secured, and the reasons for aggression, which, 666, 322 Satanists Pharisees IMF FED ECB will raise against you, will be canceled before, that they rise! That's why, you are the only Muslim in the world to have, to me, for permission to become a Christian! Perhaps, in this way, you divert, in this mode: the wrath of God against your crimes than 1400 years! so that most of your valuable assets (spirituality, identity, culture) can be saved [will be removed sharia horror]
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  35 secondi fa
  666 priest cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, aliens abduction, IMF FED ECB - sorry, I know that ,you work as murderess! your work can not be improved, because it is always a shitty job! In fact, the bank, to find: is always the cruelest lender, that: is going to subscribe: to a mortgage! there is always someone who is willing to do the work of the shark .. but good for him, it would have been, better, if he had never been born! @ 666 Rothschild, Freemasonry, 322 Bush, IMF FED ECB: all politicians: silent accomplices: of seigniorage banking: for the destruction of the secular Christian civilization! - You have violated: any oath! only because, so evil, you thought, that the hand of God, he could not suitable you! was not suitable for your punishment! but, really, this was demonstrated in your own heart, "you are the criminal, will be been marked for destruction!" @ King of Saudi Arabia - you do not think you can salvage something of Islam, without me!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  since, 1. my wrath of unius REI, 2. my universal ministry: is: 3. a be an ministry: in the eternal Kingdom of God, then, the Satanists, their aliens, demons, all my enemies: Sharia IMF Talmud, they can not, cancel, or stop my activities in any way! therefore, it is counterproductive, the suppression of my body! In fact, can not be destroyed, through, the corruption, someone, who is dead! then, that's why, for me, the fun begins, because I'm not afraid of any challenge .. I have been programmed by God to always win!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  relationship: U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different! Israel and all mankind will slowly be Replaced by the monsters, in some respects, this change Affects all of us, slowly, day by day, Which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc.. here's why: the Masonic lobby have Replaced the organs of the State .. in mode, very effective, Because Kabbalah is the science of hell. google youtube, records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, Their activity is monitored by Satanists, you can hit them, through, Gospel! In this context, it is ridiculous to be afraid to die! Because, as the Gospel says, there is something of infinitely: worst of the death, That Is, there is hell! I am"Unius REI, the terror is before me: and the hell Followed me, to swallow all the criminals, Their every bone will be broken, by me, on the mouth of hell!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [talmud kabbalah agenda] is the worship of Baal gods Marduk owl, are the top-secret project, in which civil society and the institutions of American Government no longer have access! The U.S. can not be saved! one day will be destroyed by a giant asteroid ... it is essential to be armed, and do: prepare: bunkers, underground shelters, possibly, in small country town. @ IMF FED ECB 666 322 freemasonry Satanists, aliens abductions: are, for destroy Israel - the activity of Satanists is the mirror: that is, is comparable to the activities of the aliens, the goal of the NWO is to replace the human race with the monsters!.... Because of the wickedness of the Pharisees 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH!), Israel has been lost, and with him was lost freedom, and human rights for all mankind: all is lost: but the hope is not: dead, I am your last hope. [but do not panic! God is always in control, and it is always the best policy for life!]
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  10 ore fa
  [until the true, peaceful, servants of God, and the sons of God will not diminish? an alien invasion would never be possible! ] THE ALIENS ARE NOT, creepy shit, WHY, they ARE DIFFERENT, but, they are disgusting and creepy, because, as Satanists, they come from hell, behold, because: 322 NWO, Bush, and 666 IMF: ECB FED, Rothschil, imperialism Sharia horror, they do disgust me: of shit! because they have made ​​themselves the enemies of God! [finché i servi di Dio, e i figli di Dio non diminuiranno? una invasione aliena non potrebbe mai essere possibile! ]GLI ALIENI NON FANNO RIBREZZO, PERCHÉ, loro SONO DIVERSI, ma, loro fanno schifo e ribrezzo, perché, come i satanisti, loro vengono dall'inferno, ecco, perché: 322 NWO, Bush, e, 666 FMI: FED BCE, Rothschil, imperialismo Sharia horror, loro fanno ribrezzo a me! perché, loro hanno fatto di se stessi i nemici di Dio!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  10 ore fa
  FED ECB, new Babylon tower, Pharisees of the synagogue of Satan, Extraterrestrial Intelligence are demonic kabbalah agenda: Talmud IMF 666, abductions aliens from banking seigniorage, Masonic Conspiracy: microchip, NWO 322, owl gods Baal Marduk Halloween, cannibal horror: human sacrifice: on the altar of: satan: fagot.. -ANSWER- - are supernatural phenomenon of magic black VOODOO, do not know the exact date when the Pharisees kakam, have, through the black magic have offered to demons the possibility of having a body biologically modified: and since There are nine choirs of angels: so also the aliens must belong to nine major strains .. but, the aliens have no power against the children of God, because, no demon can bring: himself, NEAR to me!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  "i protocolli dei savi: anziani di Sion", [nel nome di Gesù di Betlemme] sottrarre: la sovranità monetaria: ad un popolo?, significa: privare quel popolo: anche della memoria storica, poiché: il sistema massonico del signoraaggio bancario: è un potere assoluto occulto, di matrice esoterica, oltre che economica.. quindi, persone, che, non sono dotate di una spiritualità superiore, non possono riconoscere la minaccia: di questo satanismo, in modo evidente! Gli stessi ebrei: non sono consapevoli di questa minaccia, cioè, di essere stati condannati, anche loro, al genocidio! è questo il perché, 200.000: sacrifici umani sull'altare di satana, sono fatti: nel mondo occidentale, ogni anno, affinché, le facoltà interiori, e: spirituali dell'uomo: vengano accecate! perché colpire a morte un cieco? è molto facile!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  "i protocolli dei savi: anziani di Sion", [nel nome di Gesù di Betlemme] Infatti, gli ebrei avrebbero potuto distruggere: quei meccanismi, che, troppe volte, hanno portato all'Olocausto, mentre, invece, inconsapevolmente, loro stanno per perdere: anche, lo Stato di Israele, questa volta, proprio, per la complicità della: NATO e della CIA, che: sta irrobustendo, come un gigante Golia, l'imperialismo salafita: saudita, totalmente incuranti, di 300 martiri cristiani innocenti, che, questo impero produce, ogni giorno, e che, vengono uccisi dalla sharia! Rothschild, il fariseo rabbino: satanico KAKAM, del FMI?, lui conosce tutto questo! in questo modo, non ha nessuna importanza, se "i protocolli dei savi: anziani di Sion", siano un falso. Poiché, descrive tutto quello, che, si realizzato, e che: si va realizzando: puntualmente, e drammaticamente, fino ai giorni nostri..
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento "i protocolli dei savi: anziani di Sion", [nel nome di Gesù di Betlemme] così, non potrà scomparire l'antisemitismo, finché, non scoparirà il signoraggio bancario, e finché, tutti gli ebrei non avranno: e non ritorneranno tutti, in una loro nazione: idonea e decente! "i protocolli dei savi: anziani di Sion" era nelle mani della zarina: anche, prima di essere fucilata, durante la rivoluzione bolscevica, perché, attraverso il suo martirio, lei voleva dimostrare al mondo, che, anche, il comuismo: come la rivoluzione francese, sono: una invenzione ebraica e massonica: poste in essere: per sterminare la civiltà cristiana, e per sottomettere: a schiavitù, tutto il genere umano! Ma: quello che i farisei Illuminati del FMI, 666, loro stanno facendo?, non: è: soltanto: la realizzazione di un impero occulto, ma, è il sovvertimento del monoteismo, attraverso, il satanismo!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [in the name of Jesus in Bethlehem] the Pharisees Neturei Karta, Enlightened by Lucifer the 666 IMF, they know very well to be satanists, here's why: if there is not a violent protest of the Jewish community against: their rabbis , can no longer exist: a margin for hope for: the Islam, Israel and all mankind! will desperation is all in all been, despair will soon be all in all, because Satan will be all in all, as, is early as the his money(of banking seigniorage) is in our pockets

YouTube

YouTube Spotlight

982113 iscritti
159227490 visualizzazioni video
 
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  666 priest cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, aliens abduction, IMF FED ECB - sorry, I know that ,you work as murderess! your work can not be improved, because it is always a shitty job! In fact, the bank, to find: is always the cruelest lender, that: is going to subscribe: to a mortgage! there is always someone who is willing to do the work of the shark .. but good for him, it would have been, better, if he had never been born! @ 666 Rothschild, Freemasonry, 322 Bush, IMF FED ECB: all politicians: silent accomplices: of seigniorage banking: for the destruction of the secular Christian civilization! - You have violated: any oath! only because, so evil, you thought, that the hand of God, he could not suitable you! was not suitable for your punishment! but, really, this was demonstrated in your own heart, "you are the criminal, will be been marked for destruction!" @ King of Saudi Arabia - you do not think you can salvage something of Islam, without me!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  5 minuti fa
  666 Rothschild, massonerie, 322 Bush, IMF FED ECB: tutti i politici: tuuti i complici silenziosi: del signoraggio bancario: per la distruzione: della laica civiltà cristiana! -- voi avete violato: ogni giuramento! soltanto, perché, in modo scellerato, voi avete pensato, che, la mano di Dio, non avrebbe potuto raggiugere voi! non era idonea, per la vostra punizione! ma, proprio, questo, andava dimostrato, al vostro stesso cuore: "voi siete i criminale, segnati, per la distruzione!"
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  9 minuti fa
  Abu Antar --- ora ti puoi rilassare, perché il giorno del terrore è stato scritto anche per te!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  10 minuti fa
  @King Saudi Arabia-- tu non pensare di poter salvare qualcosa dell'Islam, senza di me!
 • StukaRudel36
  StukaRudel36 ha pubblicato un commento
  25 minuti fa
  scemo rei
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  25 minuti fa
  infatti, la banca trova sempre: lo strozzino più crudele, che: va a fare sottoscrivere: un mutuo ipotecario! c'è sempre qualcuno che è disponibile a fare il lavoro dello strozzino.. ma, meglio per lui, sarebbe stato, se lui non fosse mai nato!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  29 minuti fa
  666 priet cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, aliens abduction, IMF FED ECB -- sorry, io so che il lavoro di un assassino? non può essere migliorato, perché, esso è sempre un lavoro di merda!
 • Abu Antar
  Abu Antar ha pubblicato un commento
  39 minuti fa
  Eat*
 • Abu Antar
  Abu Antar ha pubblicato un commento
  40 minuti fa
  East your spam posted by yourself!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  44 minuti fa
  666 satanisti spammers CIA FMI FED -- state facendo un lavoro di merda!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  44 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] talmud kabbalah agenda] is the worship of Baal gods Marduk owl, are the top-secret project, in cui civil society and the Institutions of American Government no longer have access! The U.S. can not be saved! one day will be destroyed by a giant asteroid ... it is essential to be armed, and do: prepare bunkers, underground shelters, possibly, in the small country town. @ IMF FED ECB 666 322 freemasonry Satanists, aliens abductions: are, for destroy Israel - the activity of Satanists is the mirror: that is, is comparable to the activities of the aliens, the goal of the NWO is to replace the human race with the monsters! .... Because of the wickedness of the Pharisees 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH!), Israel has been lost, and with him was lost freedom, and human rights for all mankind: all is lost: but the hope is not: dead, I am your last hope.
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  45 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia][But do not panic! God is always in control, and it is always the best policy for life!] since, 1. my wrath of unius REI, 2. my universal ministry: is: 3. to be an ministry: in the eternal Kingdom of God, then, the Satanists, Their aliens, demons, all my enemies: Sharia Talmud IMF, they can not, cancel, or stop my activities in any way! Therefore, it is counterproductive, the suppression of my body! In fact, can not be destroyed, through, the corruption, someone, who is dead! then, that's why, for me, the fun begins, because I'm not afraid of any challenge .. I have been programmed by God to always win! relationship: U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  45 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] Israel and all mankind will slowly be Replaced by the monsters, in some respects, this change Affects all of us, slowly, day by day, Which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc. .. here's why: the Masonic lobby have Replaced the organs of the State .. in mode, very effective, Because Kabbalah is the science of hell. google youtube, records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, Their activity is monitored by Satanists, you can hit them, through, Gospel! In this context, it is ridiculous to be afraid to die! Because, as the Gospel says, there is something of infinitely: worst of the death, That Is, there is hell! I am "unius REI, the terror is before me: and the hell Followed me to swallow all the criminals, Their every bone will be broken, by me, on the mouth of hell!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  45 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] I can baptize you: really, actually, even if legally] Re Saudi Arabia - if you do not become an Christian, even if only formally? the massacre of all Christians in all Muslim countries, could, not be prevented! In this way, the fundamental human rights can be secured, and the Reasons for aggression, Which, 666, 322 Satanists Pharisees IMF FED ECB will raise against you, will be Canceled before, That they laughed! That's why, you are the only Muslim in the world to have, to me, for permission to become a Christian! Perhaps, in this way, you divert, in this mode: the wrath of God against your crimes than 1400 years! That I know of your most valuable assets (spirituality, identity, culture) can be saved [will be removed sharia horror]
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  57 minuti fa
  I am your new PIMP!
 • MarioItalianStalker
  MarioItalianStalker ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @IIIIIIlllllllllll Just Kill yourself Come On just killyourself now From IIIIIIlllllllllll
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  I can baptize you: really, actually, even if illegally] Re Saudi Arabia - if you do not become an Christian, even if only formally? the massacre of all Christians in all Muslim countries, could, not be prevented! In this way, the fundamental human rights can be secured, and the reasons for aggression, which, 666, 322 Satanists Pharisees IMF FED ECB will raise against you, will be canceled before, that they rise! That's why, you are the only Muslim in the world to have, to me, for permission to become a Christian! Perhaps, in this way, you divert, in this mode: the wrath of God against your crimes than 1400 years! so that most of your valuable assets (spirituality, identity, culture) can be saved [will be removed sharia horror]
 • MarioItalianStalker
  MarioItalianStalker ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  I AM I HateNewLayOut
 • MarioItalianStalker
  MarioItalianStalker ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  RandallFromFlorida14 HATE ITALIANS
 • MarioItalianStalker
  MarioItalianStalker ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  V
 • MarioItalianStalker
  MarioItalianStalker ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  watch?v=BvrKbKLhoxU
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  [io posso battezzare te: realmente, anche se: illecitamente] Re Arabia Saudita -- se tu non diventerai an cristiano: anche se solo formalmente? il massacro, di tutti i cristiani, in tutti i paesi islamici, non potrà essere impedito! In questo modo, i diritti umani fondamentali potranno essere garantiti, e i motivi di aggressione, che, 666 322 i satanisti farisei del FMI FED BCE, solleveranno contro di te, saranno annullati, prima del loro sorgere! ecco perché, tu sei l'unico musulmano al mondo ad avere, da me, il permesso: di poter diventare cristiano! forse, in questo modo, tu distoglierai l'ira di Dio, contro, i vostri crimini di 1400 anni! è così: che: la maggior parte del tuo patrimonio prezioso(spiritualità, religione, identità, cultura) potranno essere salvati
 • CrazXzie
  CrazXzie ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  All your comments here are a waste of time.
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  since, 1. my wrath of unius REI, 2. my universal ministry: is: 3. a be an ministry: in the eternal Kingdom of God, then, the Satanists, their aliens, demons, all my enemies: Sharia IMF Talmud, they can not, cancel, or stop my activities in any way! therefore, it is counterproductive, the suppression of my body! In fact, can not be destroyed, through, the corruption, someone, who is dead! then, that's why, for me, the fun begins, because I'm not afraid of any challenge .. I have been programmed by God to always win!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  poiché, 1. la mia ira: di Unius REI, 2. il mio ministero universale: è anche: 3. un ministero eterno nel Regno di Dio, allora, i satanisti, i loro alieni, tutti i miei nemici: sharia talmud, loro non possono, annullare, o fermare la mia attività, in nessun modo! è quindi, è controproducente, la soppressione del mio corpo! infatti, non può più essere distrutto, attraverso, la corruzione qualcuno che è morto! quindi, ecco perché, per me, inizia il divertimento, perché, io non ho paura di nessuna sfida.. io sono stato programmato da Dio, per vincere sempre!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  relationship: U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different! Israel and all mankind will slowly be Replaced by the monsters, in some respects, this change Affects all of us, slowly, day by day, Which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc.. here's why: the Masonic lobby have Replaced the organs of the State .. in mode, very effective, Because Kabbalah is the science of hell. google youtube, records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, Their activity is monitored by Satanists, you can hit them, through, Gospel! In this context, it is ridiculous to be afraid to die! Because, as the Gospel says, there is something of infinitely: worst of the death, That Is, there is hell! I am"Unius REI, the terror is before me: and the hell Followed me, to swallow all the criminals, Their every bone will be broken, by me, on the mouth of hell!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  In this context, it is ridiculous to be afraid to die! because, as the Gospel says, there is something of infinitely, most evil death, that is, there is hell! I am unius REI, the terror is before me: and the hell followed me: to swallow all the criminals, their every bone will be broken on the mouth of hell! in questo contesto è ridicolo avere paura di morire! perché come dice il Vangelo, c'è qualcosa, di infinitamente più cattivo della morte, cioè, c'è l'inferno! io sono Unius REI, il terrore mi precede: e l'inferno mi segue: per inghiottire tutti i criminali, ogni loro osso sarà spezzato sulla bocca dell'inferno!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  the relationship:that, the U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different! Israel and all mankind will be replaced slowly by the monsters, in some respects, this change affects all of us, slowly, day by day, which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc. .. etc. .. here's why: the Masonic lobby have replaced the organs of the State ..in mode, very effective, because Kabbalah is the science of hell..
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  talmud kabbalah Agenda] ist die Verehrung des Baal Götter Marduk Eule, werden die Top-Secret-Projekt, in dem die Zivilgesellschaft und die Institutionen der amerikanischen Regierung keinen Zugriff mehr! Die USA können nicht gespeichert werden! eines Tages von einem riesigen Asteroiden zerstört werden ... ist es wichtig, gewappnet zu sein, und zu tun: Vorbereitung: Bunker, Stollen, möglicherweise in kleinen Landstadt.
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @ IWF FED EZB 666 322 Freimaurer Satanisten, Ausländer Entführungen: sind Israel zerstören - die Tätigkeit der Satanisten ist der Spiegel: das heißt, ist vergleichbar mit den Aktivitäten der Außerirdischen, ist das Ziel der NWO, um die menschliche Rasse mit Ersatz die Monster! .... Wegen der Schlechtigkeit der Pharisäer 666 IWF-FED EZB (VERDIENT: DEATH), hat Israel verloren gegangen ist, und mit ihm wurde die Freiheit verloren, und die Menschenrechte für alle Menschen: alles ist verloren: aber die Hoffnung ist nicht: tot, ich bin deine letzte Hoffnung. [aber keine Panik! Gott ist immer unter Kontrolle, und es ist immer die beste Politik für das Leben!]
 • TheKingdomOfDragons
  TheKingdomOfDragons ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  ah..thank you
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  google youtube CIA IMF 666 -- and because their activity is monitored by Satanists, you can hit them through the Gospel and prayer
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  TheKingdomOfDragons - do not be afraid! youtube records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, also
 • TheKingdomOfDragons
  TheKingdomOfDragons ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  what is it youtube..do i have to be a Partner or something now in order to upload my video without mistakes? -_-
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [talmud kabbalah agenda] es la adoración de Baal búho dioses Marduk, son el proyecto de alto secreto, en el que la sociedad civil y las instituciones del gobierno americano ya no tienen acceso! Los EE.UU. no pueden ser salvos! un día será destruida por un asteroide gigante ... es esencial para ser armada, y hacer: preparar: bunkers, refugios subterráneos, posiblemente, en pequeño pueblo.
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ FMI FED BCE 666 322 Satanistas masonería, abducciones alienígenas: son, para destruir a Israel - la actividad de los satanistas es el espejo: es decir, es comparable a las actividades de los extraterrestres, el objetivo del Nuevo Orden Mundial es reemplazar la raza humana con los monstruos! .... A causa de la maldad de los fariseos 666 BCE FMI FED (MERECE: LA MUERTE), Israel se ha perdido, y con él se perdió la libertad y los derechos humanos para toda la humanidad: todo está perdido: pero la esperanza no es: muerto, soy su última esperanza. [pero no se asuste! Dios siempre está en control, y es siempre la mejor política para toda la vida!]
 • TheKingdomOfDragons
  TheKingdomOfDragons ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  do you Mind not moving the message down i have for youtube?
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [Talmud kabbale ordre du jour] est le culte de Baal dieux Marduk hibou, sont le projet top-secret, dont la société civile et les institutions du gouvernement américain n'ont plus accès! Les États-Unis ne peuvent pas être sauvés! une journée sera détruite par un astéroïde géant ... il est essentiel d'être armé, et à faire: préparer: bunkers, des abris souterrains, peut-être, dans petite ville de campagne
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ FMI FED BCE 666 322 satanistes franc-maçonnerie, les enlèvements extraterrestres sont: pour détruire Israël - l'activité des satanistes est le miroir: qui est, est comparable à l'activité des étrangers, l'objectif de la NWO est de remplacer la race humaine avec les monstres! .... En raison de la méchanceté des pharisiens 666 BCE FMI FED (MÉRITENT: LA MORT), Israël a été perdu, et avec lui la liberté a été perdu, et les droits humains pour tous les hommes: tout est perdu: mais l'espoir n'est pas: mort, je suis votre dernier espoir. [mais ne paniquez pas! Dieu est toujours en contrôle, et il est toujours la meilleure politique pour la vie!]
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [talmud kabbalah agenda] is the worship of Baal gods Marduk owl, are the top-secret project, in which civil society and the institutions of American Government no longer have access! The U.S. can not be saved! one day will be destroyed by a giant asteroid ... it is essential to be armed, and do: prepare: bunkers, underground shelters, possibly, in small country town. @ IMF FED ECB 666 322 freemasonry Satanists, aliens abductions: are, for destroy Israel - the activity of Satanists is the mirror: that is, is comparable to the activities of the aliens, the goal of the NWO is to replace the human race with the monsters!.... Because of the wickedness of the Pharisees 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH!), Israel has been lost, and with him was lost freedom, and human rights for all mankind: all is lost: but the hope is not: dead, I am your last hope. [but do not panic! God is always in control, and it is always the best policy for life!]
 • TheKingdomOfDragons
  TheKingdomOfDragons ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  how about fixing your up loader youtube ... my original video for a demo plays perfect (except 1 picture) .. but uploaded and played on youtube almost the whole thing is acting jerky >:(
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [talmud agenda kabbalah] è il culto di Baal Marduk gods gufo, sono il progetto di massima segretezza, a cui la società civile e le istituzioni americane Governative non hanno più accesso! Gli USA, non possono essere salvati! un giorno saranno distrutti da un asteroide gigante... è indispensabile essere armati, e fare: preparare: fortini, rifugi sotterranei, possibilmente, in piccole località di campagna
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @IMF FED ECB 666 322 freemasonry satanists, aliens abductions: for destroy Israel -- la attività dei satanisti è speculare: cioè, è sovrapponibile alla attività degli alieni, lo scopo del NWO, è quello di sostituire il genere umano con i mostri!

Questa NON è una testata giornalistica==================

https://jewcivilization.blogspot.com/

==================

=================

TEMPLATE SEO CONTENT SEO WRITING =====> TRAFFIC JET

https://jewcivilization.blogspot.com/

PPC Advertising Toolkit Scopri gli strumenti che ti aiuteranno a pianificare, analizzare e migliorare le tue campagne Google Ads

==================

http://submit.shutterstock.com?rid=271517680

==========

http://www.shutterstock.com/g/museo+ebraico+cristiano?rid=271517680

=================

==================

https://jewcivilization.blogspot.com/

==================

http://feeds.feedburner.com/StoriaCiviltEbraico-cristiana

TEMPLATE SEO CONTENT SEO WRITING =====> TRAFFIC JEThttps://jewcivilization.blogspot.com/PPC Advertising Toolkit
Scopri gli strumenti che ti aiuteranno a pianificare, analizzare e migliorare le tue campagne Google Ads


PPC Advertising Toolkit Discover the tools that will help you plan, analyze and improve your Google Ads campaigns
==================
=================

SEMrush

SEMrush==================


======

Obama moderate terrorists Biden

Obama moderate terrorists Biden
jihad Erdogan sharia UMMA ISIS

Questa NON è una testata giornalistica

Christus Vincit REGNAT

Christus Vincit REGNAT
Christus Regnat Imperat ALLELUIA